Відповіді на питання
 1. Що таке ІСІ?

  Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це інвестиційні фонди, виключною діяльністю яких є інвестування в різні сфери економіки з метою отримання і розподілу прибутку між інвесторами.

  ІСІ – це інструмент, за допомогою якого залучаються інвестиції від інвесторів для реалізації інвестиційних проектів, втілення в життя бізнес-ідей, залучення коштів на розвиток функціонуючого бізнесу.

 2. Що таке структура активів ІСІ?

  Активи ІСІ можуть складатися з:

  Грошові кошти в тому числі в іноземній валюті, на поточних і депозитних рахунках, відкритих в банківських установах.

  Банківські метали.

  Нерухомість: земельні ділянки, об'єкти нерухомості, житлові та нежитлові будівлі.

  Корпоративні права: частки в статутному капіталі українських та іноземних юридичних осіб.

  Цінні папери в тому числі цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, акції, облігації, товаророзпорядчі цінні папери, сертифікати фондів операцій з нерухомістю.

  Боргові зобов’язання (для венчурного ІСІ) можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення прав вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України.

 3. Що таке КІФ і його органи управління?

  Корпоративний інвестиційний фонд (далі – КІФ, корпоративний фонд) – юридична особа, яка створюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

  Цей суб'єкт створюється у формі акціонерного товариства, але, слід зазначити, що на КІФ не поширюється дія Закону України «Про акціонерні товариства». Корпоративні фонди створюються і здійснюють діяльність відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

  КІФ є емітентом акцій.

  Органами управління КІФ є Загальні збори та Наглядова рада.

  Створення Наглядової ради в КІФ допомагає здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами. При цьому, члени Наглядової ради обираються Загальними зборами, що дозволяє учасникам призначити своїх представників до складу Наглядової ради. До компетенції Загальних зборів належить вирішення таких питань, як: обрання членів Наглядової ради, затвердження Статуту КІФ, затвердження річного звіту КІФ та ін.

  До компетенції Наглядової ради належить вирішення таких питань, як, прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, крім скликання учасниками КІФ позачергових загальних зборів; затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання учасниками КІФ позачергових загальних зборів; затвердження договорів щодо активів КІФ, укладених компанією з управління активами, на суму, що перевищує встановлену статутом або регламентом мінімальну вартість.

 4. Як взаємодіють КУА і КІФ?

  Управління активами КІФ на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду здійснює компанія з управління активами (КУА).

  Діяльність з управління активами є професійною діяльністю на фондовому ринку. Законодавством встановлюються певні вимоги щодо діяльності компаній з управління активами. Це стосується розміру статутного капіталу, приміщення, кількості і кваліфікації фахівців компанії, вимог до керівника та бухгалтера компанії.

  Компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами інституту спільного інвестування не має права: набувати за рахунок активів інституту спільного інвестування майно та цінні папери видів, не передбачених інвестиційною декларацією інституту спільного інвестування; здійснювати за власні кошти операції з активами інституту спільного інвестування, якими вона управляє; безоплатно відчужувати активи інституту спільного інвестування та інше.

  Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного фонду.

Напишіть нам: