Законодавство

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Голова комісії: Пашко Ігор Володимирович
Тел.: 044 2343946
e-mail: office@nfp.gov.ua
www: http://www.nfp.gov.ua

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Голова комісії: Хромаєв Тимур
Тел.: 044 2542331, 2804095
e-mail: info@nssmc.gov.ua
www: http://www.nssmc.gov.ua/

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174
Голова інспекції: Орєхов Сергій Миколайович
Тел.: 044 5287307, 5289236

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України «Про інститути спільного інвестування»

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Закон України «Про акціонерні товариства»

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Закон України «Про інвестиційну діяльність»

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

 

Нормативно-правові акти НКЦПФР

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Про затвердження порядку зміни виду інституту спільного інвестування

Про затвердження Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами

Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування

Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

Про затвердження Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду

Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду

Про затвердження Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування

Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку

Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку

Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів

Про затвердження Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

Про затвердження Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів

Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів